Studia Podyplomowe

Informacje dotyczące obrony pracy końcowej

ZALECENIA STAWIANE PRZY PISANIU PRAC KOŃCOWYCH
DLA SUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KPSW W BYDGOSZCZY

Założenia Ogólne:
 • napisanie pozytywnie ocenionej pracy końcowej jest jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów podyplomowych,
 • pracę końcową słuchacz wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego: profesora, doktora habilitowanego, doktora lub upoważnionego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, nauczyciela praktyk.
 • praca końcowa powinna być sprawdzianem opanowania przez słuchacza wiedzy i umiejętności zdobytych na danym kierunku studiów podyplomowych,
 • praca nie może nosić cech plagiatu; niedopuszczalne są zbyt długie cytowania, nadmierne eksploatowanie jednego źródła (pracy jednego autora); wyklucza się wykorzystywanie (przepisywanie, także ze zmianami redakcyjnymi) cudzego tekstu – bez podawania źródła.
Temat Pracy:
 • temat pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności oraz odpowiadać treściom zawartym w pracy,
 • sformułowanie tematu powinno mieć charakter problemowy lub analizy przypadku,
Struktura pracy:

Praca końcowa winna składać się z następujących części:

 • strony tytułowej
 • spisu treści
 • wstępu
 • rozdziałów i podrozdziałów
 • zakończenia
 • bibliografii

Czcionka i marginesy:

 • czcionka Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej to 12 pkt. lub 13 pkt., odstępy między wierszami na 1.5 wiersza,
 • marginesy – górny – 2,5 cm; dolny – 1,5cm; prawy – 1,5-2cm; lewy margines 3,5-4cm,
 • kartki zadrukowane jednostronnie.
Termin i sposób złożenia pracy - 2 tygodnie przed obroną należy złożyć:
 • rozliczoną kartę okresowych osiągnięć,
 • rozliczoną kartę obiegową,
 • 1 egzemplarz pracy końcowej – (okładki miękkie - zbindowane); praca powinna zawierać: podpis promotora na stronie tytułowej, oświadczenie o autorstwie ma stanowić ostatnią stronę pracy końcowej, płytę (opisaną: imię i nazwisko oraz numer albumu, tak przygotowana płyta ma być przyklejona w kopercie do trzeciej strony okładki, praca na płycie zapisana w pdf).

Strona tytułowa - pobierz

Oświadczenie do pracy końcowej - pobierz

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego