Studia Podyplomowe

Komunikat na temat praktyk zawodowych

CKPiU KPSW w Bydgoszczy, wykorzystując rekomendacje MNiSW dotyczącą odbywania przez słuchaczy studiów podyplomowych obowiązkowych praktyk zawodowych postanawia:

  • wydłużyć możliwość realizacji praktyk do 30 września 2020 r.,
  • wdrożyć możliwość zaliczenia praktyk w całości na bazie co najmniej 1/2 części ich odbycia
    przy załączeniu pozytywnej opinii opiekuna praktyki właściwej jednostki merytorycznej w miejscu odbywania praktyki