Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT

Celem zachowania ciągłości procesu dydaktycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy wdraża system kształcenia zdalnego.
Pozwoli on pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych do 25.03.2020 r. i perspektywy jego dalszego wydłużenia ukończenia studiów podyplomowych w przyjętym terminie realizacji.
Wdrażany system zawiera zadania do wykonania przez nauczycieli i słuchaczy studiów podyplomowych:

1. Nauczyciele opracują dla przedmiotów, w ramach kierunków kształcenia:

  • treści programowe przedmiotu,
  • wykaz literatury wspomagającej,
  • formę zaliczenia przedmiotu (test, zadanie teoretyczne, projekt)


2. Nauczyciele zamieszczą materiały dydaktyczne na grupowych mailach poszczególnych kierunków

3. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania kontaktu ze studentami w wybranej, możliwej do udokumentowania formie, w celu przeprowadzenia, w miarę potrzeby, konsultacji i udzielenia odpowiedzi na pytania studentów. Kontakt ten może odbywać się on-line w czasie rzeczywistym a także z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji.

4. Słuchacze po zapoznaniu się z przesłanym materiałem wykonają zadania dydaktyczne i w określonym przez wykładowców terminie prześlą na wskazany adres prowadzącemu.

5. Uzyskana ocena za wykonanie zadania lub zaliczenie zostanie wpisane na kartę okresowych osiągnięć dydaktycznych przez nauczycieli, w terminie określonym przez kierowników ośrodków zamiejscowych i Bydgoszczy.

6. Realizacja przedmiotów praktycznych, których nie można zrealizować metodą zdalną zostanie przeniesiona na inny termin, w uzgodnieniu z wykładowcami, w taki sposób, aby zajęcia zakończyły się zgodnie z ustalonym terminarzem, chyba, że ze względu na nadzwyczajne okoliczności ich przeprowadzenie nie będzie możliwe.

7. Od 12 marca 2020 r., kiedy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesił kształcenie i ograniczył funkcjonowanie uczelni nauczyciele a także kierownicy organizacyjni i merytorycznymi kierunków realizują proces kształcenia i utrzymują kontakt ze studentami korzystając z różnorodnych, dostępnych technologii komunikacyjnych. Uczelnia stale zabiega o udoskonalanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających realizację procesu kształcenia. O wszystkich tych propozycjach będziecie Państwo informowani na bieżąco w swoich miejscach studiowania.

Wiele konkretnych propozycji tego zamiaru zostało już zaproponowanych w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, kierownikami organizacyjnymi i merytorycznymi kierunków. O wszystkich tych propozycjach będziecie Państwo informowani na bieżąco w swoich miejscach studiowania.

Drodzy słuchacze. Przy pełnym zaangażowaniu wszystkich, wyrozumiałości, odpowiedzialności i gotowości do poszukiwania kompromisów w sytuacji szczególnej, która nas wszystkich zaskoczyła uda się nam osiągnąć cel zamierzony i zakończyć studia w określonym terminie.

Andrzej Stobrawa Dyrektor z Zespołem CKPiU KPSW