Studia Podyplomowe

Komunikat MNiSW

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Więcej informacji w linku

 

 1. Zaleca szczególną ostrożność, w tym powstrzymanie się od uczestnictwa w imprezach masowych i unikanie większych skupisk ludzi.

 2. Wstrzymuję do odwołania wszelkie wyjazdy służbowe studentów i pracowników Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy do krajów o wysokiej zachorowalności, tj. przede wszystkim Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ill-de France, departament Górna Sabudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bratania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Liczba niezalecanych kierunków podróży prawdopodobnie będzie się poszerzać.

 3. Zaleca odwołanie planowanych przyjazdów studentów (m.in. z programu Erasmus+) z krajów o wysokiej zachorowalności.

 4. Rekomenduję rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

 5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych wśród pracowników i studentów Uczelni.

 6. Studentów i pracowników przybywających lub wracających z regionów dotkniętych dużą liczbą zakażeń, proszę o powstrzymanie się od udziału w zajęciach w terminie do dwóch tygodni od powrotu do kraju. Nieobecności zostaną usprawiedliwione bez konieczności ich odrabiania.

 7. Zobowiązuję studentów do powiadomienia drogą mailową osoby prowadzącej zajęcia oraz kierownika jednostki (Dziekana Wydziału), w której odbywają się zajęcia o powrocie z kraju o wysokiej zachorowalności.

 8. Zobowiązuję nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni do powiadomienia drogą mailową lub telefoniczną kierownika jednostki o powrocie z zagrożonego regionu w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

 9. Zobowiązuję kierowników jednostek do informowania:

 1. Prorektora ds. Kształcenia i Studentów – o liczbie studentów i nauczycieli akademickich, którzy wrócili z rejonów zagrożonych występowaniem koronowirusa SARS-Co V-2,

 2. Kanclerza – o liczbie pracowników administracji, którzy wrócili z rejonów zagrożonych występowaniem koronowirusa SARS-Co V-2.

 1. Kierowników jednostek informuję o możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy poza miejscem jej wykonywania (tzn. pracy zdalnej). W tej sytuacji pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji.

 2. Nauczycieli akademickich zobowiązuję do monitorowania sytuacji i przekazywania kierownikowi jednostki ewentualnych informacji o narastających zagrożeniach.

 3. Wszystkim, którzy w ostatnim czasie przebywali w krajach, co do których dostępne są informacje o występowaniu koronawirusa, zalecam szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu, nawet jeśli nie mieli kontaktu z osobami, których stan wskazywał na chorobę.

 4. Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w państwach, w których wystąpiły zarażenia ww. wirusem i zaobserwowały u siebie jakiekolwiek dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych I Hepatologii, Św. Floriana 12).

 5. Należy również pamiętać o przestrzeganiu zasad higieny – częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłanianiu nosa i ust podczas kichania i kaszlu – zgiętym łokciem lub chusteczką, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, a także zachowaniu bezpiecznej odległości (co najmniej 1 metr) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19,
który na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-CoV-2.

Ponadto informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię
o postępowaniu  w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 
Numer infolinii: 800-190-590.
Zalecam także monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne. Szczególnej uwadze polecam:

 1. Informacje na stronie
  www.gov.pl/koronawirus

 2. Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/ oraz https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

 1. Informacje Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 2. Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

 3. Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski