Studia Podyplomowe

Komunikat z naboru na studia podyplomowe

    Z satysfakcja informujemy, że z końcem września 2019 r. (21.09.19 r.  i 28.09.19 r.)
rozpoczęliśmy kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie kierunków:

 • Integracja sensoryczna – dwie grupy,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie – dwie grupy,
 • Język angielski w edukacj,
 • Pedagogika specjalna-Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
  z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
  z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Logopedia ogólna,
 • Logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Neurologopedia z surdologopedia i tyflologopedią,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika tańca,
 • Muzyka/muzykoterapia,
 • Arteterapia w edukacji szkolnej i społecznej,
 • Hipoterapia,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Kadry i płace w zarządzaniu.

Informujemy, że w najbliższym czasie przedstawimy tematykę kursów doskonalenia zawodowego
w atrakcyjnych obszarach merytorycznych  i na korzystnych warunkach finansowych.

Kursy rozpoczniemy od stycznia 2020 r.

Tematykę kursów podamy do wiadomości publicznej w listopadzie 2019 r.