Studia Podyplomowe

Informacja

INFORMACJA

KPSW - CKPiU
zgodnie z zarządzeniem nr 18/2021 Pani Rektor

wdraża z dniem 01.06.2021 r. projekt powołania Zespołu Pomocy Psychologiczno-Socjoterapeutycznego dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wsparcie dotyczyć będzie problemów emocjonalnych, komunikacyjnych, spolecznych wynikających z osobistej oceny zdarzeń i faktów.

Nasza inicjatywa zrodziła się na tle zagrożeń sanitarnych, izolacji społecznej, zmiany systemów komunikacji międzyludzkiej oraz ograniczenia pracy zespołowej.

 Metodologia wsparcia dotyczy:

-   niesienia pomocy psychologicznej lub socjoterapeutycznej osobie, która
zdeklarowała taką potrzebę w trybie informacji mailowej
/zespolwsparcia@kpsw.edu.pl/

-   uszczegółowienie wstępne przez zdiagnozowanie problemu i określenie
terminu spotkania z terapeutą dobranym do specyfiki zgłoszonej potrzeby
/mail zwrotny do osoby monitującej o wsparcie/

-   przeprowadzenie spotkania z terapeutą celem zdefiniowania problemu oraz 
podjęcie, za zgodą osoby wnioskującej, próby terapeutycznej

- wspólna deklaracja zgody może określić rodzaj wybranej ścieżki terapeutycznej,
gdyby taka konieczność zaistaniała.

     Dalsze postępowanie terapeutyczne jest niezależnym wyborem indywidualnym studenta,
słuchacza i jest poza kompetencjami zespołu wsparcia.
 

 

Działania wyżej opsane są bezpłatne.