Studia Podyplomowe

Informacje dotyczące obrony pracy końcowej

ZALECENIA STAWIANE PRZY PISANIU PRAC KOŃCOWYCH
DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKP

Opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30 zł 
proszę wpłacić na numer konta: Santander Bank Polska SA nr konta 
31 1500 1360 1213 6007 6051 0000

Założenia ogólne:

 • napisanie pozytywnie ocenionej pracy końcowej jest jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów podyplomowych,
 • pracę końcową słuchacz wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego: profesora, doktora habilitowanego, doktora lub upoważnionego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.
 • praca końcowa powinna być sprawdzianem opanowania przez słuchacza wiedzy i umiejętności zdobytych na danym kierunku studiów podyplomowych,
 • praca nie może nosić cech plagiatu; niedopuszczalne są zbyt długie cytowania, nadmierne eksploatowanie jednego źródła (pracy jednego autora); wyklucza się wykorzystywanie (przepisywanie, także ze zmianami redakcyjnymi) cudzego tekstu – bez podawania źródła.

Temat Pracy:

 • temat pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności oraz odpowiadać treściom zawartym w pracy,
 • sformułowanie tematu powinno mieć charakter problemowy lub analizy przypadku,

Struktura pracy:

Praca końcowa winna składać się z następujących części:

 • strony tytułowej,
 • spisu treści,
 • wstępu,
 • rozdziałów i podrozdziałów,
 • zakończenia,
 • bibliografii,
 • oświadczenia.

Czcionka i marginesy:

 • czcionka Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej to 12 pkt. lub 13 pkt., odstępy między wierszami na 1,5 wiersza,
 • marginesy – górny – 2,5 cm; dolny – 1,5cm; prawy – 1,5-2cm; lewy margines 3,5-4cm,

Termin i sposób złożenia pracy - 2 tygodnie przed obroną należy złożyć komplet dokumentów, czyli:

 • rozliczoną kartę okresowych osiągnięć,
 • rozliczoną kartę obiegową,
 • 1 egzemplarz pracy końcowej – (okładki miękkie - zbindowane).

praca powinna zawierać:

        - podpis promotora na stronie tytułowej,
        - oświadczenie do pracy końcowej, ma stanowić ostatnią stronę pracy - zbindowane z pracą - wg wzoru zamieszczonego w Internecie (w załączniku poniżej),
        - strona tytułowa ma być jednolita dla wszystkich - wg wzoru zamieszczonego w Internecie (w załączniku poniżej),
        - praca musi być wydrukowana w jednym egzemplarzu w formacie A4 i zbindowana w okładce miękkiej (dowolność druku jednostronnego/dwustronnego),
        - płyta musi być zapisana w PDF i odpowiednio opisana: kierunek studiów, imię i nazwisko oraz numer albumu,
          tak przygotowana płyta musi być przyklejona w kopercie do wewnętrznej strony tylnej okładki pracy końcowej.

Pracę końcową, kartę obiegową oraz kartę ocen należy złożyć najpóźniej 14 dni przed obroną !

Karta obiegowa dla słuchacza AKP - pobierz

Oświadczenie do pracy końcowej AKP - pobierz

Strona tytułowa AKP - pobierz

Akademia Kujawsko-Pomorska
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego