Studia Podyplomowe

Kurs doskonalący umiejętności

Komunikat

dotyczy kursu: kwalifikowany pracownik ochrony /przedłużenie licencji/

Nabór na kurs został zamknięty. W dniu 04.12.2022 r. rozpoczęły się zajęcia, które zakończą się w drugiej połowie stycznia 2023 r.
Z dniem 16 stycznia otwieramy nabór dla kolejnej grupy szkoleniowej z limitem przyjęć do max 30 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Koszt kursu: 650 zł
Absolwent otrzymuje po pomyślnym zakończeniu kursu:
- świadectwo ukończenia kursu doskonalenia zawodowego na obowiązującym prawnie druku państwowym,
- certyfikat wiedzy i umiejętności w obszarze ochrony osób i mienia.

Informacje:
Koordynatorzy zadania edukacyjnego
- p. Jacek Gackowski tel. 693 338 719
- p. Lidia Wojciechowska tel. 532 289 698
lub biuro CKPiU KPSW tel. 797 328 421, 52 339 30 27


 

W miesiącu marcu 2023 r. CKPiU KPSW otwiera nabory na szkolenia:
- Ochrona osobista w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia /40 godz/ - cena: 650 zł
- Kwalifikowany pracownik ochrony /245 godz/ - cena 2800 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej

Termin naboru do 28 lutego 2023 r.

Adresaci: osoby z wykształceniem średnim, wyższym, pracownicy ochrony, osoby zamierzające podjąć prace w sektorze ochrony osobistej,
spełniające warunki psychospołeczne, medyczne
Limit grupy: do 20 osób
Liczy się kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia: wniosek jest na stronie internetowej CKPiU KPSW www.podyplomowe.kpsw.edu.pl, dokonać opłaty rekrutacyjnej

Koordynatorzy zadań edukacyjnych:
p. Jacek Gackowski – tel. 693 338 719
p. Lidia Wojciechowska – tel. 532 289 698
biuro CKPiU – tel. 797 328 421, 52 339 30 27

 

 

Kursy:

1) Ochrony osobistej w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia

Liczba godz: 40
Cena: 650 zł/osoba
Metoda hybrydowa:
- wykłady: online/10h
- ćwiczenia: bezpośrednie/30h


Kurs kierowany jest do osób które pracują w bezpośrednim kontakcie publicznym oraz z grupami społecznymi ryzyka bezpośredniego.
Dotyczy również pracowników administracji sądowej, zakładów resocjalizacji otwartej oraz osób z zawodów bezpośredniego zagrożenia:
służb komorniczych, prokuratorskich, adwokackich, sędziów, radców prawnych itp.

W programie kursu, przewidziane jest szkolenie z obszaru:
- psychologii zachowań człowieka, jego stanów emocjonalnych, reakcji na bodźce zewnętrzne i umiejętności wyzwalania koncentracji,
- poznanie umiejętności samoobrony, podstawowych technik walki i zachowań uwzględniających bezpieczeństwo osobiste,
- komunikowanie się sygnałem słownym, gestem, ruchem ciała
- podstawowego zabezpieczenia medycznego poprzez poznanie techniki i zasady stosowania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program ramowy:

• Psychologia zachowań człowieka /wykład/8h
• Komunikacja werbalna /wykład/2h
• Podstawy pomocy medycznej /ćwiczenia/4h
• Umiejętności samoobrony /ćwiczenia/26h
- techniki poruszania się w walce
- chwyty obrnne
- wysobodzanie się z chwyt, uścisku itp.
- duszenie i inne metody walki obronnej (atak nożem itp.)

2) Kwalifikowany pracownik ochrony

Cel: zdobycie kwalifikacji zawodowych. Możliwość wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r.

Ramowy program zajęć:
- moduł ogólnoprawnny
- moduł ochrona osób i mienia
- moduł szkolenie strzeleckie
- moduł samoobrona i techniki interwencyjne

Szkolenie kończy się egzaminem końcowym. Zostanie wydane świadectwo na druku prawnym zatwierdzonym przez MEiN w Warszawie.
Dopuszczenie osoby /absolwenta/ do posiadania broni, uzyskać można po zdaniu egzaminu w komendzie wojewódzkiej Policji i spełnieniu wymogów formalnych.