Studia Podyplomowe

Rekrutacja

REJESTRACJA ON-LINE
Po rejestracji on-line należy dosłać/donieść do Biura CKPiU wypełnione podanie z wymaganym kompletem dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
lub w czasie ciągłym za pośrednictwem operatora pocztowego, przez rekrutację on-line.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe w AKP mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie pobierz tutaj
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (przyklejone do podania lub podpisane)
 • opłata rekrutacyjna (Santander Bank Polska SA nr konta 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000)

KOSZTY podano w opisie danego kierunku studiów.
INFORMATOR 2024-2025 online

Zgłoszenia:

 • Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57,
  Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, budynek A/pokój 1A, telefon 52 339 30 27, 797 328 421
 • W aktualnym naborze: 

Warunki ukończenia:

 • uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminów ujętych w karcie okresowych osiągnięć słuchacza)
 • rozliczenie karty obiegowej
 • pełne uregulowanie opłat wynikających z umowy o naukę

Spełnienie wszystkich wyżej określonych warunków uprawnia absolwenta do uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych
zgodnie z zapisami Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Zniżki:

 • z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są absolwenci AKP studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych
 • pracownicy Uczelni i ich dzieci mogą wnioskować do Prezydenta AKP o przyznanie zniżki czesnego
  za Studia Podyplomowe realizowane w roku akademickim 2024/2025.